Dread Eye Detective Agency

"In any community, there are always the strong and the weak, the honest and the treacherous and the police officer is duty bound to protect the oppressed, to hunt the criminal, and in general to uphold the law"- H.I.M. Emperor Haile Selassie I, address to Aba Dina Police Training College, 1972

 

Where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counsellors there is safety-Messale 24: 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chenai “Ce-Ce” and Farai Chisango are a sister and brother team of private investigators operating out of Chitungwiza, Zimbabwe. These pacey stories, reminiscent of the Macmillan Pacesetters series of the 80s and 90s reflect the author’s desire to counter the prevalent negative image of Rastafarian people in Zimbabwe and his grasp of contemporary African and world affairs.

 

Originally conceived for television during Musodza's Film School days, the first novel, Uriah's Vengeance, was published by Lion Press in 2009 and established his reputation for positive and inspiring depiction of Rastafarian people in fiction.

 

The entire series, both published and unpublished novels, novellas and short stories are being reissued by Belontos Books. Most of those extant are only in ebook format, or have appeared in other publications.

 

 

IN THE NEWS

 

RASTAFARIANISM IN LOCAL LITERATURE

 

CRIMEBEAT: EXTRACT 3 FROM LIFE IS A THRILLER

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________

THE DREAD EYE DETECTIVE AGENCY

____________________________________________________________________________________

 

Masimba Musodza

Writer

Vakuru vakati, Chinokanganwa idemo, asi muti wakatemwa haukanganwi. Panotanga kupera vakomana vechikwata chaizvidaidza nezita rekuzvitsutsuma rekuti The Flava Crü, vanhu vanotadza kunzwisisa kuti zvauya sei. Chainyanyonetsa mapurisa ndeche kuti vakomana ava vaita sevaurawa negaranyanya rine nzwara dzino pinza, asi chiri chikara chavaitadza kudoma. Nyangwe panotanga kufawo vabereki vevakomana ava, pamwe negweta rainzi Robbie Rangwani, hapana akakurumidza kunyumwa kuti vese ava vakange vave kurumwa nechekuchera. Ko, handiti vakomana ava ndivo vamwechete vekuita gombedzanwa rekubata chibharo musikana webasa ainzi Nhamo Mpariwa? Handiti ndivo vabereki vekurangana, sevanhu vaive nemari nechiremera muchita, kuti vana vavo vasapikire mhosva iyi? Zvino, kana vaifunga kuti mhosva yavo yairova, vakange vave kuzvionera kuti dzimwe mhosva hadzirove asi dzinodzoka dzakura, dziine masimba anotyisa.....