Herbert Wants To Come Home

Vakuru vakati, Chinokanganwa idemo, asi muti wakatemwa haukanganwi. Panotanga kupera vakomana vechikwata chaizvidaidza nezita rekuzvitsutsuma rekuti The Flava Crü, vanhu vanotadza kunzwisisa kuti zvauya sei. Chainyanyonetsa mapurisa ndeche kuti vakomana ava vaita sevaurawa negaranyanya rine nzwara dzino pinza, asi chiri chikara chavaitadza kudoma. Nyangwe panotanga kufawo vabereki vevakomana ava, pamwe negweta rainzi Robbie Rangwani, hapana akakurumidza kunyumwa kuti vese ava vakange vave kurumwa nechekuchera. Ko, handiti vakomana ava ndivo vamwechete vekuita gombedzanwa rekubata chibharo musikana webasa ainzi Nhamo Mpariwa? Handiti ndivo vabereki vekurangana, sevanhu vaive nemari nechiremera muchita, kuti vana vavo vasapikire mhosva iyi? Zvino, kana vaifunga kuti mhosva yavo yairova, vakange vave kuzvionera kuti dzimwe mhosva hadzirove asi dzinodzoka dzakura, dziine masimba anotyisa.....

Masimba Musodza

Writer

________________________________________

 

 

____________________________________________________________________________________

HEBERT WANTS TO COME HOME

____________________________________________________________________________________

 

ONLINE PURCHASE OPTIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DRAFT CAN BE READ HERE FOR FREE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN THE NEWS

 

HERBERT WANTS TO COME HOME-THE INTERACTIVE STORY

 

Herbert Wants To Come Home....Vamps Want In!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dracula returns to the fringes of western civilisation, back to his own land, to find that he has to fight his way back in…...

 

The Mutsepe family gather at their ancestral homestead in rural Zimbabwe to conduct a bira, an evocation ceremony to invite the spirit of Herbert, who died abroad of a sudden attack of anaemia, to join the pantheon of vadzimu, the ancestral spirits who mediate between their living descendants and the Creator.

 

However, not all is well with Herbert. Like the many young Zimbabweans who have lived in foreign lands, perhaps it would be best if they never found their way home. For Herbert has changed, no longer human….

 

Herbert Wants To Come Out will be released in summer, 2016, by Belontos Books. Please return to this page for updates