Mukadzi waMukoma Shepard

Vakuru vakati, Chinokanganwa idemo, asi muti wakatemwa haukanganwi. Panotanga kupera vakomana vechikwata chaizvidaidza nezita rekuzvitsutsuma rekuti The Flava Crü, vanhu vanotadza kunzwisisa kuti zvauya sei. Chainyanyonetsa mapurisa ndeche kuti vakomana ava vaita sevaurawa negaranyanya rine nzwara dzino pinza, asi chiri chikara chavaitadza kudoma. Nyangwe panotanga kufawo vabereki vevakomana ava, pamwe negweta rainzi Robbie Rangwani, hapana akakurumidza kunyumwa kuti vese ava vakange vave kurumwa nechekuchera. Ko, handiti vakomana ava ndivo vamwechete vekuita gombedzanwa rekubata chibharo musikana webasa ainzi Nhamo Mpariwa? Handiti ndivo vabereki vekurangana, sevanhu vaive nemari nechiremera muchita, kuti vana vavo vasapikire mhosva iyi? Zvino, kana vaifunga kuti mhosva yavo yairova, vakange vave kuzvionera kuti dzimwe mhosva hadzirove asi dzinodzoka dzakura, dziine masimba anotyisa.....

________________________________________

 

 

____________________________________________________________________________________

MUKADZI WAKUMOMA SHEPARD

____________________________________________________________________________________

 

ONLINE PURCHASE OPTIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masimba Musodza adzoka neimwe nyaya inokutuma kuti uverenge nekuti kubvira papeji yekutanga, asi wakabata ura mumaoko.

 

Wesley anodzoka kubva kubhodhingi achisvikowana mukoma wake Shepard aroora. Izvi zvinomufadza chose, uye ushamwari naamaiguru vake, Aesnath, unopfumbira.

 

Asi, pane zvakavanzika maererano nekuroorana kwaShepard naAesnath. Zvakavanzika, zvinotyisa, zvine njodzi, zvinobata chivanhu chedu.

 

Masimba Musodza's forthcoming offering is a tale of a young man coming of age, his relationship with his sister-in-law, the erosion of the Zimbabwean society's moral fabric, duty, tradition, migration, and supernatural powers that direct the lives of ordinary people in these circumstances.

 

When Wesley returns from boarding school one day, he finds that his older brother has married. With the couple still staying in the family home, Wesley forms a strong friendship with Aesnath, his Amaiguru, "sister-in-law." Shepard's ill-treatment of her creates a rift between the brothers, which doesn't mend even when Amaiguru Aesnath relocates to the United Kingdom.

 

As male family members begin to die in what seems to be a pattern, Wesley learns a startling secret about his older brother's marriage. Aesnath had been given to Shepard as compensation to his family for a murder committed by one of her relatives, a practice known as kuripa ngozi. In ill-treating her and sending her away, Shepard had incurred the wrath of the deceased relative.

 

It seems the onus is now on Wesley to step into his brother's shoes. The family's survival depends on it. So, he heads out to Britain, where an even more shocking secret awaits him...

 

 

Masimba Musodza

Writer