Munahacha

Ndapota zvangu, musaende kurwizi…

 

Musodza anobinin’idza madingindira akasiyana- zvikurusisa kukosha kwekuchengetedza zviwanikwa zvemunyika- akava nganonyorwa iri mugwara rayo yoga. Zviri kunzi muna Hacha mune njuzu. Hapana achada kusvika pedyo nerwizi urwu. Saka, hapana angazive nezveshura rave kuitika kune zvisikwa zvemunharaunda. Hapana angaone ninji remhuka, miti netupuka zvirikukura zvisina muero, zvichishanduka zvichiva zvikara zvinotyisa….

 

Chemicals from a research station conducting illegal experiments begin to seep in to the local ecosystem, causing mutations in the flora and fauna.

 

When a child is attacked by a giant fish, the villagers think it is an affronted mermaid-traditional custodian of the ecology- and seek to appease it according to the prescription of folk-lore. However, the reality of what is happening soon becomes evident, a reality more terrifying than any legend or belief........

 

After being out of print for a few years, MunaHacha Maive Nei? is back in a new edition from Belontos Books.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimbabwe Music And Arts Award 2011 Book Of The Year Shortlist

Winner: Writer of the Year

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN THE MEDIA

 

 

AFRICAN SCI-FI TAKES OFF WITH REISSUE OF ZIMBABWEAN NOVEL

 

SCIENCE FICTION SHONA NOVEL PRINT VERSION

 

FIRST EVER SCIENCE-FICTION NOVEL IN CHISHONA

 

MASIMBA MUSODZA BRINGS SCI-FI TO SHONA

 

AFRICA IN SCIENCE-FICTION

 

MERMAIDS AND TOXIC WASTE: THE FIRST SCIENCE FICTION NOVEL IN ZIMBABWE'S NATIVE LANGUAGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________

MUNAHACHA MAIVE NEI?

____________________________________________________________________________________

Masimba Musodza

Writer

Vakuru vakati, Chinokanganwa idemo, asi muti wakatemwa haukanganwi. Panotanga kupera vakomana vechikwata chaizvidaidza nezita rekuzvitsutsuma rekuti The Flava Crü, vanhu vanotadza kunzwisisa kuti zvauya sei. Chainyanyonetsa mapurisa ndeche kuti vakomana ava vaita sevaurawa negaranyanya rine nzwara dzino pinza, asi chiri chikara chavaitadza kudoma. Nyangwe panotanga kufawo vabereki vevakomana ava, pamwe negweta rainzi Robbie Rangwani, hapana akakurumidza kunyumwa kuti vese ava vakange vave kurumwa nechekuchera. Ko, handiti vakomana ava ndivo vamwechete vekuita gombedzanwa rekubata chibharo musikana webasa ainzi Nhamo Mpariwa? Handiti ndivo vabereki vekurangana, sevanhu vaive nemari nechiremera muchita, kuti vana vavo vasapikire mhosva iyi? Zvino, kana vaifunga kuti mhosva yavo yairova, vakange vave kuzvionera kuti dzimwe mhosva hadzirove asi dzinodzoka dzakura, dziine masimba anotyisa.....