Screenplays

A DRAFT OF A SCREENPLAY THAT WAS COMMISSIONED BUT NEVER PAID FOR.

_________________________________________

 

 

Masimba Musodza's articles on independent film production.

____________________________________________________________________________________

SCREENPLAYS

____________________________________________________________________________________

 

Masimba Musodza is a screenwriter of over 15 years experience, working with filmmakers from all over the world. Whether it is drama, action, comedy or experimental, Masimba Musodza will make it be on page, the foundation stone of any successful production. His training includes specialised courses in Writing Comedy for Television & Radio and Writing for Short Film.

SCREENPLAYS

Masimba Musodza has some screenplays he has written on spec, but most of work is commissioned.

SOME RECENT CREDITS

-2016, "Fly In The Ointment", Tafadzwa Mucheri, Taffrock Entertainment, UK, in association with E-Vent Creators, Zimbabwe

 

-2014, "The Noise of Battle", Marc Draco, Solar Workshop Films, UK

-"Chishamiso", Angeline Dimingo, Tariro/Oriit Films Ltd, Zimbabwe

-2013, "Dystopia paruzevha", Tafadzwa Mucheri, Taffrock Entertainment, UK. First flighted on Vox Africa, 14 Feb 2017

-2012, "Fireboard II", Marc Draco, Solar Workshop Films, UK

 

 

Masimba Musodza

Writer

Vakuru vakati, Chinokanganwa idemo, asi muti wakatemwa haukanganwi. Panotanga kupera vakomana vechikwata chaizvidaidza nezita rekuzvitsutsuma rekuti The Flava Crü, vanhu vanotadza kunzwisisa kuti zvauya sei. Chainyanyonetsa mapurisa ndeche kuti vakomana ava vaita sevaurawa negaranyanya rine nzwara dzino pinza, asi chiri chikara chavaitadza kudoma. Nyangwe panotanga kufawo vabereki vevakomana ava, pamwe negweta rainzi Robbie Rangwani, hapana akakurumidza kunyumwa kuti vese ava vakange vave kurumwa nechekuchera. Ko, handiti vakomana ava ndivo vamwechete vekuita gombedzanwa rekubata chibharo musikana webasa ainzi Nhamo Mpariwa? Handiti ndivo vabereki vekurangana, sevanhu vaive nemari nechiremera muchita, kuti vana vavo vasapikire mhosva iyi? Zvino, kana vaifunga kuti mhosva yavo yairova, vakange vave kuzvionera kuti dzimwe mhosva hadzirove asi dzinodzoka dzakura, dziine masimba anotyisa.....